Sagsbehandler med flyteknisk baggrund samt flair for kvalitets– og forandringsledelse til F-35 Aircraft Maintenance Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Forsvaret with the position of Sagsbehandler med flyteknisk baggrund samt flair for kvalitets– og forandringsledelse til F-35 Aircraft Maintenance Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup - Forsvaret which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Sagsbehandler med flyteknisk baggrund samt flair for kvalitets– og forandringsledelse til F-35 Aircraft Maintenance Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup - Forsvaret below matches your qualifications. Good Luck: D

F-35 Aircraft Maintenance Squadron (AMS) er ansvarlig for vedligeholdelse og servicering af F-35 kampfly. Dine tætteste samarbejdspartnere ved FW i relation til…...

Hamster Kombat

Fighter Wing Skrydstrup søger en erfaren og handlekraftig chefsergent til F-35 Aircraft Maintenance Squadron. Er du proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen? Og har du gode leder- og samarbejdsevner på tværs af faggrænser, afdelinger og myndigheder?

Om os

F-35 Aircraft Maintenance Squadron (AMS) er ansvarlig for vedligeholdelse og servicering af F-35 kampfly.

F-35 AMS er fordelt primært på 2 geografiske områder på Fighter Wing Skrydstrup. Vi håndterer alt relateret direkte til vedligeholdelsen af F-35, våben og våbensystemer samt den daglige flyvning.

Fighter Wing går en spændende tid i møde, da vi allerede i 2023 modtog de første nye 5. generations kampfly, F-35. Hertil følger en masse nye opgaver og udviklingsmuligheder.

Om stillingen

Stillingen som chefsergent og kvalitetskoordinator ved AMS er forankret i Fighter Wings Logistics Group.

Stillingen omfatter blandt andet opgaver og roller i forbindelse med implementeringen af Danish Military Airworthiness Requirements, DKMAR 145, for F-35 kapaciteten på Fighter Wing samt organisationsudvikling og opbygning af den nye F-35 AMS. Du vil med andre ord kunne sætte dit præg på Flyvevåbnets største operative vedligeholdelseseskadrille og dermed aktivt medvirke til at skabe FLV bedste arbejdsplads med fremtidens kampfly.

Du vil som AMS chefsergent indgå som en integreret del af AMS ledelsesteam, hvor du vil blive inddraget aktivt i beslutningsprocesserne. Du skal kunne gå forrest og sikre den bedst mulige kommunikation på tværs af alle ledelsesniveauerne ved AMS, på en måde så alle bliver inkluderet og går i samme retning.

En af de primære opgaver som chefsergent og kvalitetskoordinator ved F-35 AMS, er sammen med AMS øvrige ledelse, at tilsikre FW DKMAR 145 vedligeholdelsesorganisation til stadighed efterlever de, i FSV og DKMAR 145 fastsatte rammer og bestemmelser for vedligeholdelse af fly og flykomponenter. Du får dermed et stort medansvar for at sikre den vedvarende luftdygtighed på F-35 kampflyet.

Delopgaver inden for dette felt spænder vidt, men varierer mellem compliance monitering, intern kvalitetssikring og sparring med alle dele af AMS vedligeholdelsesorganisation, samt FW SUB-CAMO. Dine tætteste samarbejdspartnere ved FW i relation til DKMAR 145 og kvalitetsstyring, vil være Logistics Quality Management elementet (LQM), der organisatorisk ligger direkte under CH-L.
Endvidere skal du i stillingen blandt andet forvente tværorganisatorisk samarbejde med andre niveau III myndigheder.

Du bliver ansvarlig for planlægning og udførelse af FW AMS interne audits i samarbejde med de relevante afdelingers ledere. Du opfordrer og guider AMS ML gruppen til at gennemføre selvstændige audits af egne underafdelinger. Egne/interne audits ved AMS skal blive til naturlige og faste rutiner. Det vil være simple audits som levetids produkter, oprydning og optælling samt audits af mere kompleks karakter og audits efter behov og altid i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i AMS.

Du gennemfører og kommunikerer kvalitets tiltag på AMS med relevante personel grupper/ specialer.

Du skal kunne påvirke kvalitets og FLYSIK holdning på AMS. Du skal tilse og opfordre til at opgaver løses med ensartet kvalitet, nærvær i opgaven og bevidsthed om Human Factor. Du skal påvirke op til 300 medarbejderes tilgang til kvalitet på tværs af alle specialer ved AMS. Opgaven er derfor fagligt meget bred og fordrer et godt kendskab til alle specialer ved AMS.

Du udfører sagsbehandling inden for kvalitetsstyring på AMS herunder afvigelsesdatabasen, PUBMIS og UR samt på AR systemet for F-35.

Du foretager opfølgning på auditrapporter og kommunikerer resultater og behov for ændringer.

Stillingen ved flyvevåbnets største operative eskadrille byder på gode muligheder for udvikling af dig selv, og du vil få gode muligheder for at påvirke indhold og opgaver i stillingen i tæt samarbejde med ledelsen på AMS.
Ydermere vil du, sammen med ledelsen, skulle indgå aktivt i den samlede styring og udvikling af hele mellemledergruppen under F-35 AMS.

Du skal forvente at kunne blive udsendt med F-35 på øvelser samt i internationale operationer.

Om dig

Det forventes, at du er udnævnt chefsergent med flyteknisk baggrund. Er du ikke allerede udnævnt forventes det, at du er seniorsergent med en anciennitet på minimum 6 år, samt, at du har gennemført en uddannelse på uddannelsesniveau 5 eller højere på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du har gode ledelsesmæssige kompetencer, og har gode evner til at skabe samarbejdsrelationer på tværs af en organisation med forskelligheder. Du skal være god til at motivere og argumentere i et miljø, hvor du altid vil møde en direkte reaktion på dine beslutninger. Du skal gennem det personlige eksempel bidrage til en positiv feedback kultur, hvor der konstant er fokus på løbende forbedringer for hele organisationen.

Som person er du energisk, analytisk og beslutsom. Du forstår at kommunikere dine budskaber og beslutninger tydeligt og effektivt såvel i tale som på skrift. Du har fokus på målgruppen i og formålet med din kommunikation og kan tilpasse denne til både situationen og modtagerne.

Du er lyttende, tillidsskabende og evner at motivere og inspirere mellemledere med forskellig baggrund.

Herudover interesserer du dig for flyvesikkerhed samt kvalitets– og forandringsledelse, og evner at favne de til tider modsatrettede krav til kvalitet og operativ effekt.

Det er en fordel, hvis du besidder indgående faglige kompetencer inden for det flytekniske område på F-16 platformen, hvor du f.eks. har gjort tjeneste som leder af line, hangar, flydok eller værkstedsleder.
Det er ydermere en fordel, hvis du har kendskab til flyvesikkerhedsvirket i flyvevåbnet, DKMAR 21, Part M, 145 og 147/66.

I stillingen vil du skulle kunne agere som ”Senior Person” for chef AMS i relation til dennes DKMAR rolle som ”Maintenance Manager”. Det er herfor et krav, at du i løbet af tre måneder kan godkendes af Technical Airworthiness Authority (TAA) inden for fastsatte krav i henhold til DKMAR.

Du får den nødvendige introduktion til opgaverne samt relevant efteruddannelse efter ansættelse i stillingen.

Du fremstår med ro og overblik. Du evner at skabe sunde og gode samarbejdsrelationer på tværs af en stor organisation der skal integreres med forskellige kulturer. Du skal derfor være kulturbærer og have lyst og mod på at agere og holdningspåvirke i en stor organisation med mange forskellige specialer og subkulturer.

Du kan kommunikere klart og enkelt i skrift og tale på dansk og engelsk. Du skal være omstillingsparat og fleksibel i opgaveløsningen. Du har en god forståelse af de opgaver og risici Fighter Wing står overfor med implementeringen af et nyt Kampfly.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra seniorsergent som har et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte MJ Jørgen Glerup Spens på telefon 50 86 58 28 eller mail FW-L-AMS01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 22. maj 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. juni eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Fighter Wing har et tæt samarbejde med Haderslev Kommune omkring bolighjælp, jobmatch og skole/institutioner m.m. Vi har også mulighed for at række ud i vores netværk, hvis der opstår andre ønsker.
Haderslev Kommune har en række tilbud herunder tilflytterservice, som blandt andet består af velkomstarrangementer for tilflyttere samt direkte kontakt til lokale boligforeninger i Haderslev, Vojens og omegn.
Læs mere på: www.boihaderslev.dk eller kontakt Haderslev Kommunes bosætningskonsulent, Cathrine Mølgaard Andersen tlf.: 24660312
I Haderslev kommune har medflyttende partner til FW’s ansatte mulighed for at komme i direkte kontakt med offentlige – og private arbejdspladser lokalt. Dette tilbud kalder vi jobmatch, hvor et CV kan sendes ved at kontakte vores lokale FPS HR-Partner.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
GENEREL INFORMATION
Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

22.05.2024

Indrykningsdato 06.05.2024

Information :

  • Company : Forsvaret
  • Position : Sagsbehandler med flyteknisk baggrund samt flair for kvalitets– og forandringsledelse til F-35 Aircraft Maintenance Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup
  • Location : Danmark
  • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Sagsbehandler med flyteknisk baggrund samt flair for kvalitets– og forandringsledelse til F-35 Aircraft Maintenance Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup job info - Forsvaret Danmark above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Sagsbehandler med flyteknisk baggrund samt flair for kvalitets– og forandringsledelse til F-35 Aircraft Maintenance Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup job info - Forsvaret Danmark in 06-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 06-05-2024