Opslag af postgraduate kliniske lektorater, subsidiært postgraduate kliniske undervisningslektorater

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Københavns Universitet with the position of Opslag af postgraduate kliniske lektorater, subsidiært postgraduate kliniske undervisningslektorater - Københavns Universitet which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Opslag af postgraduate kliniske lektorater, subsidiært postgraduate kliniske undervisningslektorater - Københavns Universitet below matches your qualifications. Good Luck: D

Ved den Pædagogisk Udviklende Funktion under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst opslås i samarbejde med Region Sjælland…...

Hamster Kombat

Ved den Pædagogisk Udviklende Funktion under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst opslås i samarbejde med Region Sjælland og Region Hovedstaden op til 4 stillinger som postgraduat klinisk lektor, subsidiært postgraduat klinisk undervisningslektor, ved Institut for Klinisk Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Ansættelsen er 5-årig med tiltrædelse enten 1. december 2024, 1. januar 2025 eller 1. april 2025. Se oversigten over stillinger nederst.


Stillingsbeskrivelse

Opgaver i forhold til Det Regionale Råd og sekretariatet

 • være bindeled mellem specialets afdelinger i videreuddannelsesregionen, Det Regionale Råd samt sekretariatet i uddannelsesspørgsmål
 • ansvar for medicinsk pædagogisk rådgivning
 • ansvar for at nye lærings- og evalueringsmetoder udbredes i videreuddannelsesregionen
 • rådgiver for Det Regionale Råd samt sekretariatet ved klager over enkeltafdelingers/praksis uddannelsesfunktion samt i sager vedrørende problematiske uddannelsesforløb
 • formidle oplysninger om kvaliteten af den lægelige videreuddannelse indenfor eget speciale

Opgaver i forhold til uddannelsesråd

 • være formand for uddannelsesrådet
 • varetagelse af opgaver vedrørende lægelig videreuddannelse på det organisatoriske plan, herunder sikre at uddannelsesprogrammerne er opdaterede og operationelle
 • følge op på kvaliteten af den lægelige videreuddannelse (fx yngre lægers evaluering af uddannelsesstedet i bl.a. evaluer.dk, inspektorrapporter mv.)

Opgaver i forhold til afdelinger, uddannelsesansvarlige overlæger, hovedvejledere samt universitetet

 • normalt besøge de afdelinger der indgår i specialets uddannelsesforløb én gang årligt – for specialer med mere end 4 indgående afdelinger dog hvert 2. – 3. år. For Almen Medicin deltage i fællesmøder for tutorerne efter den enkelte regions områdeopdeling
 • i samarbejde med afdelingsledelsen sikre at den uddannelsesansvarlige overlæge samt de udpegede vejledere har eller erhverver de nødvendige pædagogiske og administrative kvalifikationer
 • bistå afdelingen med udarbejdelse af uddannelsesprogrammer
 • medvirke som undervisere i kurser for vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger
 • i samarbejde med postgraduat medicinsk professor og andre PKL medvirke til udvikling og afholdelse af kurser i forskellige lærings- og evalueringsmetoder samt ved behov efterfølgende indgå i et samarbejde omkring implementering af metoderne på afdelingsniveau/praksisniveau
 • koordination af og ved behov tage initiativ til etablering af interesse- og erfaringsgrupper for regionens uddannelsesansvarlige overlæger/almen medicinske uddannelseskoordinatorer - specialespecifikt og/eller på tværs af specialer
 • via de uddannelsesansvarlige overlæger/almen medicinske uddannelseskoordinatorer og derfra til alle vejledere i videreuddannelsesregionen udbrede viden om medicinsk pædagogisk metode
 • generelt kunne understøtte de uddannelsesansvarlige overlæger/almen medicinske uddannelseskoordinatorer i deres funktion, dog særligt i forbindelse med implementering af nye medicinsk pædagogiske metoder
 • bindeled mellem prægraduat og postgraduat lægeuddannelse - typisk i regi af specialets universitære fagsøjle
 • bidrage til forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik - gerne i et samarbejde mellem klinik og universitet

I alle spørgsmål vedrørende forhold til Københavns Universitet refererer den postgraduate kliniske lektor til institutlederen ved Institut for Klinisk Medicin.

I alle spørgsmål angående den rådgivende og vejledende funktion omkring stillingsforløb refereres til sekretariatschefen.

I alle spørgsmål af pædagogisk karakter vedr. både uddannelsessøgende og egen faglige udvikling refereres til professor for postgraduat medicinsk uddannelse og simulation.

I alle spørgsmål vedrørende den kliniske funktion refererer den postgraduate kliniske lektor til afdelings-/center- eller hospitals-/sygehusledelsen på den/det afdeling/center/område eller det hospital/sygehus, hvor de har deres kliniske funktion.


Kvalifikationskrav

Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en hospitals-/ sygehusafdeling eller som alment praktiserende læge i Videreuddannelsesregion Øst, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i BEK. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskravet for den postgraduate kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse, yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad (eller tilsvarende kvalifikation), samt forskningsaktivitet (publikation inden for de seneste 3 år). Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Kvalifikationskravet for den postgraduate kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektor-niveau.

Ved udvælgelse af kandidater vil der i øvrigt blive lagt vægt på:

 • dokumenteret erfaring med og viden om medicinsk pædagogik
 • deltagelse i vejlederkursus inden for de forudgående 5 år

Den postgraduate kliniske lektor fordeler sit opgavefelt mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling.

Såfremt en uddannelse på linje med de uddannelsesansvarlige overlægers uddannelse ikke er gennemført før ansættelse som postgraduat klinisk lektor, forudsættes denne erhvervet inden for det første år af funktionen. Den postgraduate kliniske lektor skal derudover gennemføre et kort introduktionskursus til funktionen samt deltage i 2-3 dages regionale seminarer og ét årligt nationalt seminar af 2-3 dages varighed. Herudover anbefales postgraduate kliniske lektorer at deltage i formaliseret medicinsk pædagogisk uddannelse f.eks. gennem Københavns Universitet. Den postgraduate kliniske lektor har et særligt ansvar for at følge udviklingen inden for medicinsk pædagogik nationalt og internationalt samt at viderebringe denne viden til regionens uddannelsessteder.


Aflønning

De postgraduate kliniske lektorer forventes som hovedregel frigjort fra deres kliniske funktion imellem 20 og 40 arbejdsdage pr. år med henblik på varetagelse af lektorfunktionen. Antallet af dage afhænger blandt andet af antal hoveduddannelser i specialet. De praktiske forhold vedr. frigørelsen samt den økonomiske kompensation bestående af kr. 3.000, - pr. frigørelsesdag fastlægges ved konkret aftale mellem den enkelte lektor, hovedarbejdsstedet og sekretariatschefen.

Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer. En postgraduat klinisk lektor aflønnes med samme honorar som en klinisk lektor (sats B) med et årligt honorar på kr. 52.514,03 (1. april 2020-niveau). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1%, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5%.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger samt uddybende materiale fås hos sekretariatschef Kristine Sarauw Lundsgaard, Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Center for HR, c/o Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup, e-mail: kristine.sarauw.lundsgaard@regionh.dk

Funktionsbeskrivelse samt virksomhedsgrundlag for Den Pædagogisk Udviklende Funktion i Region Øst kan ses på Sekretariatet for Lægers Videreuddannelses hjemmeside på www.laegeuddannelsen.dk


Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Ansøgningsskema, download skema her (OBS: Når ansøgningsskemaet er hentet fra hjemmesiden og udfyldt, uploades det i HR Manager under kategorien ”Ansøgning”)
 • CV
 • Publikationsliste, se retningslinjer her
 • Kandidatbevis
 • Speciallægeanerkendelse

Ansøgningsfrist

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal modtage din ansøgning senest d. 31. maj 2024, kl. 23.59. Ansøgning skal sendes via hjemmesiden www.jobportal.ku.dk (tryk på linket "" nederst i opslaget). Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 37 eller 38.


Postgraduate kliniske lektorater, subsidiært postgraduate kliniske undervisningslektorater, med tiltrædelse som anført nedenfor eller snarest derefter:

Tiltrædelse pr. 1. december 2024*

 • Klinisk farmakologi
 • Ansættelsesperiode 01-12-2024 til 30-09-2029

Tiltrædelse pr. 1. januar 2025*

 • Samfundsmedicin
 • Ansættelsesperiode 01-01-2025 til 30-09-2029

Tiltrædelse pr. 1. april 2025*

 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Klinisk genetik
 • Ansættelsesperiode 01-04-2025 til 30-09-2029

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på www.sund.ku.dk.


Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info Ansøgningsfrist: 31-05-2024 Ansættelsesdato: 01-12-2024 Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Medicin

Information :

 • Company : Københavns Universitet
 • Position : Opslag af postgraduate kliniske lektorater, subsidiært postgraduate kliniske undervisningslektorater
 • Location : København
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Opslag af postgraduate kliniske lektorater, subsidiært postgraduate kliniske undervisningslektorater job info - Københavns Universitet København above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Opslag af postgraduate kliniske lektorater, subsidiært postgraduate kliniske undervisningslektorater job info - Københavns Universitet København in 08-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 08-05-2024